Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, documenten, overeenkomsten
en/of diensten, handelingen en goederen geadviseerd of geleverd door PAND-R en/of tussen hun
Klanten, hierna genoemd KLANT. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de
medewerkers, het netwerk, directie en partijen door PAND-R aangesteld, hierna genoemd KLANT.
Deze voorwaarden worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de KLANT. Eigen
voorwaarden van de KLANT of derden zijn niet toepasselijk, zelfs indien deze niet door PAND-R
uitdrukkelijk zijn verworpen. Eventuele uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen
verlenen de KLANT geen rechten in de toekomst en doen geen afbreuk aan de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden. Indien zich een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze
algemene voorwaarden is geregeld, dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden. De omschrijving goederen omvat ook de goederen bestemd voor verhuur,
zijnde wooninrichtingen, inboedel(s), (kunst)voorwerpen, decoratiestukken, accessoires en
huishoudapparatuur. 

Artikel 1 – Offertes 

Alle offertes, voorstellen, aanbiedingen, catalogi, brochures, prijslijsten en inlichtingen van allerlei
aard van PAND-R zijn vrijblijvend en binden PAND-R niet. Een offerte is slechts geldig voor een
periode van 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Zolang de
offerte niet is aanvaard, kan zij eenzijdig door PAND-R worden gewijzigd of herroepen. 

Artikel 2 – Bestellingen en aanvaardingen 

2.1. De ondertekening voor akkoord van een offerte of enige andere handeling uitgaande van de
KLANT waarbij een offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, verbindt de KLANT op definitieve
wijze.
2.2. Wanneer betaling van een voorschot is voorzien, is PAND-R pas gebonden tot uitvoering van
de bestelling na volledige betaling van de som. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort
tot na de betaling. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief
door PAND-R verworven.
2.3. Elke wijziging van een bestelling of een initiële offerte ontslaat PAND-R van de verplichting
om de oorspronkelijk beloofde uitvoeringstermijn na te leven en geeft PAND-R het recht om de
prijs te herzien.
2.4. In geval van annulering van een opdracht of overeenkomst dient het deel van de uitgevoerde
opdracht en elk deel van de opdracht dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve
ontvangst van de annulering, betaald te worden, met een minimum van 10 % van de opdracht of
goedgekeurde offerte, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro.

Artikel 3 – Prijs en betalingen

3.1. Alle prijzen vermeld in de offertes, aanbiedingen, voorstellen catalogi, brochures, prijslijsten,
inlichtingen, overeenkomsten of andere documenten zijn exclusief BTW, verplaatsingskosten, reisen verblijfkosten, levering- en plaatsingskosten, verzend- en administratiekosten, heffingen van
overheidswege of kosten van derden tenzij anders vermeld.
3.2. De prijs vermeld in de offertes, voorstellen, aanbiedingen en prijslijsten betreffen enkel de
vergoeding voor de diensten en goederen van PAND-R en niet de diensten van derden, zoals
vastgoedmakelaars of -agenten, architecten, (onder)aannemers, uitvoering- of plaatsingsbedrijven,
onderhoudsploegen, leveranciers van materialen, verhuis- of leveringsbedrijven etc. Eventuele
offertes, voorstellen, aanbiedingen, prijslijsten, diensten en goederen van deze derden – zelfs indien
toegevoegd aan een offerte, voorstel, aanbieding of prijslijsten van PAND-R – kunnen op geen
enkele manier PAND-R verbinden.
3.3. Een samengestelde offerte verplicht PAND-R niet tot het verrichten van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
3.5. PAND-R heeft het recht, om zonder uitleg de onmiddellijke betaling van de nog lopende
huurtermijnen te vorderen met kosten en/of om de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk
voor ontbonden te houden en de verhuurde roerende zaken weer tot zich te nemen. Dit zonder
tussenkomst van de rechter en onverminderd het recht om van de KLANT een vergoeding van
kosten, schade en intresten te vorderen, onverminderd alle rechten als gevolg van het Burgerlijk
Wetboek ingeval van: – het in gebreke blijven van de tijdige betaling van de huur door KLANT; –
wanneer KLANT één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt; –
wanneer KLANT op enig moment weigert zich te legitimeren of een gewijzigd adres op te geven; –
wanneer beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de KLANT of op een gedeelte
daarvan, of op de hierbij aan KLANT in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan; – wanneer
KLANT opschorting van betaling aanvraagt; – wanneer KLANT in staat van faillissement of
vereffening geraakt; – in geval van overlijden van de KLANT of het stellen onder curatele.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht – levering diensten & goederen

4.1. PAND-R zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. De KLANT aanvaardt uitdrukkelijk dat de te leveren diensten en
goederen door PAND-R een middelenverbintenis omvatten en geen resultaatsverbintenis.
4.2. PAND-R garandeert geen enkel resultaat, in het bijzonder wat betreft de verkoop of de verhuur
van de eigendom van de KLANT of van diens klant. Indien en voor zover een goede uitvoering van
de overeenkomst dit vereist, heeft PAND-R het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
4.3. De KLANT verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet of niet tijdig aan PAND-R werden verstrekt, heeft PAND-R het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten aan de KLANT in rekening te brengen. PAND-R is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat PAND-R is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
4.4. Opgave van uitvoeringstermijnen zijn steeds benaderend en verbinden PAND-R slechts tot een
zo goed mogelijke eerbiediging ervan zonder waarborg van uitvoering binnen de gestelde termijn.
Een eventuele overschrijding van de uitvoeringstermijn door PAND-R – om welke reden dan ook –
kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de overeenkomst of
opdracht. Voor zover mogelijk zal PAND-R de KLANT tijdig informeren over de vertraging en de
kosten die dit met zich meebrengt.
4.5. Als de prestaties van PAND-R enkel bestaan uit het verlenen van advies aan de KLANT
betreffende vastgoedstyling, staat PAND-R – Steenweg op Heindonk 66, 2801 Heffen – BTW
BE0752.853.721 – T +32 494207696 – info@pandr.be niet in voor de uitvoering van de door haar
geadviseerde verbouwing, verfraaiing- en veranderingswerken. Deze blijven uitsluitend onder
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de KLANT en diens gekozen architect,
(onder)aannemers of uitvoerders aan wie die de KLANT een opdracht in die zin geeft. PAND-R kan
dan ook op geen enkele wijze beschouwd worden of de hoedanigheid verkrijgen, tegenover de
KLANT of tegenover derden van architect, (onder)aannemer of uitvoerder van de verbouwing,
verfraaiing- of veranderingswerken of gelijk welke andere werken gerelateerd aan dit advies. In elk
geval blijft enkel de KLANT de bouwheer en is het diens volledige verantwoordelijkheid om alle
nodige afspraken (in het bijzonder i.v.m. de prijs en de uitvoering) met de architect,
(onder)aannemer of uitvoerders van de werken te maken.
4.6. De overeenkomst tussen KLANT en PAND-R wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders blijkt of indien partijen uitdrukkelijk en anders overeenkomen.
4.7. Levering geschiedt AF bedrijf PAND-R. De KLANT is verplicht de goederen en diensten af te
nemen op het moment dat deze hem te beschikking worden gesteld of deze worden aangeboden.
Het risico van verlies, diefstal en schade gaat over op de KLANT op het moment dat de goederen
en diensten ter zijner beschikking worden aangeboden. Als de KLANT afname weigert of nalatig is
met verstrekken van instructies of informatie belangrijk voor een goede afhandeling van de
overeenkomst, heeft PAND-R het recht de verhuurde goederen op te slaan en alle daaruit vloeiende
kosten door te rekenen aan de KLANT.
4.8. Op de dag van levering stelt de KLANT het pand toegankelijk aan PAND-R tussen 8h en 18h,
schoongemaakt en proper. Bij aankomst van PAND-R, opent KLANT de woning voor de uitvoering
van de opdracht. Bij het einde van de opdracht, sluit KLANT de woning af. Indien PAND-R
verplicht wordt de sleutel van de woning elders af te halen/af te leveren, rekent PAND-R aan
KLANT een forfaitaire vergoeding aan van 65,- (vijfenzestig) euro/u en 0,75 (vijfenzeventig
eurocent) euro per gereden km vanaf het magazijn van PAND-R, met een minimum van 75,-
(vijfenzeventig) euro per incident.
4.9 De KLANT voorziet een vrije laad- en losplaats aan de toegang van het pand. Indien PAND-R
de interne lift van het pand niet kan/mag gebruiken, zorgt KLANT op eigen kosten voor een
verhuislift met personeel en vraagt op eigen kosten politieborden aan voor plaatsing van de
verhuislift aan de toegang van het pand. De KLANT dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen
opdat de voertuigen van PAND-R onmiddellijk bij aankomst kunnen gelost of geladen worden.
4.10. Indien de goederen niet kunnen worden geleverd op het afgesproken tijdstip en/of de ruimte
waarin de goederen worden geplaatst niet schoongemaakt of niet afgewerkt is, zal PAND-R een
supplement aanrekenen van 650,- (zeshonderd vijftig) euro per incident en wordt een nieuwe
levertermijn afgesproken. PAND-R rekent een wachttijd aan van 65,- (vijfenzestig) euro/u/persoon,
150% na 18h, 200% op zon- en feestdagen.
4.11. De KLANT moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen
beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. De KLANT is verplicht voorafgaandelijk
aan de uitvoering van de opdracht aan PAND-R een inplantingsplan en een grondplan over te
maken met de precieze locatie van het pand (bvb. in een woonproject) en de indeling van de ruimtes
binnen het pand, eventueel een verlichtingsplan. De KLANT moet erop wijzen of er al dan niet een
gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen en de verhuislift; of de ramen en deuren breed/hoog
genoeg zijn om de grotere voorwerpen binnen/buiten te brengen; of er publieke werken uitgevoerd
worden die de opdracht kunnen hinderen; of men bermen op of af moet; of men aardewegen,
grachten of andere hindernissen moet oversteken; of de trappen voldoende breed zijn; of er een lift
is en of deze door de PAND-R mag gebruikt worden; of de gevels en of balkons van het gebouw
bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van ladderliften; wat de maximale vloerbelasting van
zowel het pand van waaruit verhuisd wordt is, alsook het pand waar de goederen geleverd dienen te
worden; zonder dat deze opsomming limitatief is. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of
vergissingen hierover, door de KLANT, zijn ten laste van de KLANT.
4.12. De geleverde goederen mogen enkel worden verplaatst of behandeld door, of onder toezicht
van, PAND-R. Het is uitdrukkelijk verboden aan de KLANT om door PAND-R geleverde goederen
te verplaatsen of te behandelen.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Het bedrag van de facturen is betaalbaar op factuurdatum aan PAND-R, zonder het recht voor
de KLANT om een korting of disconto toe te passen, tenzij anders overeengekomen. Alle
betalingskosten zijn ten laste van de KLANT. Alle facturen van PAND-R zijn door KLANT
betaalbaar vóór effectieve uitvoering van de opdracht, te weten : plaatsing, verzending, verplaatsing
of behandeling van goederen, verlenging van de huurperiode, vastgoed styling advies, opleiding,
etc., tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk door PAND-R een andere betalingstermijn aan de
KLANT werd toegestaan.
5.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een openstaand saldo binnen de hierboven genoemde
termijn, zal PAND-R, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling vereist is, recht hebben op een nalatigheidsintrest vastgesteld op 1% (één percent)
per maand berekend op de hoofdsom en het volledige schadebeding, met een minimum van 50,-
EUR (vijftig euro) excl. BTW per maand, ongeacht de invorderingskosten die steeds ten laste van
de KLANT vallen. Bovendien zal de KLANT in dat geval een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn gelijk aan 10% (tien percent) berekend op de hoofdsom en het volledige
schadebeding, met een minimum van 250,- EUR (tweehonderd vijftig euro) excl. BTW, ongeacht de
invorderingskosten die steeds ten laste van de KLANT vallen. De nalatigheidsinterest en de
forfaitaire schadevergoeding worden berekend op het volledig openstaande schadebeding,
bestaande uit – maar niet uitsluitend – de hoofdsom, gerechtskosten, deurwaarderkosten,
invorderingskosten en vervallen rente. De betaling van de nalatigheidsintrest en de forfaitaire
schadevergoeding sluit niet uit dat PAND-R andere claims kan doen gelden.
5.3. Op geen enkele manier is het toegestaan aan de KLANT om foto’s van een uitvoering door te
PAND-R maken of te gebruiken, zonder voorafgaandelijke betaling van de factuur.
5.4. In geval dat de KLANT één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere
facturen – inclusief deze die nog niet zijn vervallen – onmiddellijk opeisbaar.
5.5. Tenzij uitdrukkelijk door PAND-R toegestaan, is geen inhouding door de KLANT ten titel van
garantie toegelaten.
5.6. Betalingen worden verrekend met vervallen intresten, schadevergoedingen en de
invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de
langste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en)
of vermelding(en) van de KLANT.
5.7. Het indienen van een klacht, noch het terugsturen van een niet correcte factuur schorst de
betalingsverplichting van de KLANT niet op.
5.8. Op 13 november 2009 heeft de ministerraad heeft beslist de elektronische facturering gelijk te
stellen met de papieren voor de behandeling door de BTW administratie. Om het gebruik ervan aan
te moedigen,zal de administratie niet langer bepalen welke methoden de ondernemingen moeten
gebruiken om de authenticiteit van hun elektronische facturen te waarborgen. Zo kunnen de
ondernemingen zelf bepalen welke de meest aangewezen weg is om facturen te verzenden, te
ontvangen, te verwerken en te archiveren. De authenticiteit van herkomst en de integriteit van de
inhoud van de facturen moeten uiteraard gewaarborgd blijven gedurende de volledige
bewaringstermijn. Deze elektronische facturatie kan enkel mits akkoord van de KLANT. Zonder
tegenbericht van de KLANT, neemt PAND-R aan dat KLANT stilzwijgend akkoord gaat met deze
elektronische verzending.
5.9. Indien KLANT niet akkoord kan gaan met deze werkwijze van elektronisch facturatie, biedt
PAND-R aan haar KLANTEN nog steeds de mogelijkheid om alsnog papieren facturen te
ontvangen. Echter zal PAND-R een administratieve verwerkingskost van EUR 35,- (vijfendertig)
euro in rekening te brengen per papieren factuur.

Artikel 6 – Klachten – verjaringstermijn

6.1. De conformiteit van de diensten, goederen en of werkzaamheden dient te worden onderzocht
door de KLANT op het ogenblik van de (op)levering.
6.2. Elke klacht in verband met de niet-conforme diensten, goederen of enig zichtbaar gebrek dient
schriftelijk aan PAND-R te worden meegedeeld binnen de 7 dagen vanaf de (op)levering van de
diensten en goederen. Na deze termijn worden de diensten en goederen geacht goed en conform alle
standaarden te zijn geleverd.
6.3. Teneinde ontvankelijk te zijn, moeten klachten schriftelijk en aangetekend worden verstuurd
binnen de hiervoor vermelde termijnen. PAND-R heeft het recht om de klacht te onderzoeken. De
KLANT zal hierbij zijn volledige medewerking verlenen. Indien geen medewerking wordt
verleend, vervallen alle rechten van de KLANT.
6.4. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen alle kosten hieruit ontstaan, zoals onderzoek,
advocaat en gerechtskosten ten laste van de KLANT.
6.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen, klachten en verweren naar PAND-R na de periode van 1 jaar.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PAND-R onafhankelijke omstandigheid
waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden
verlangd. Als overmacht geldt diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines,
stroompannes of stakingen, al dan niet bij derden en iedere omstandigheid waardoor het voor
PAND-R niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het
sluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van de opdracht.
7.2. Gedurende de periode van overmacht kan PAND-R afzien van de levering van de diensten en
goederen. Voor het overige blijft de afgesloten overeenkomst gelden.
7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden of
redelijkerwijs niet meer van PAND-R kan worden gevraagd, is PAND-R gerechtigd de
overeenkomst met de KLANT te ontbinden, zonder dat PAND-R tot enige schadevergoeding is
gehouden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid- en/of uitwinningvergoeding

8.1. Indien PAND-R omwille van een fout aansprakelijk is voor enige schade van de KLANT, is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten en goederen, beperkt
tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.2. Indien de verantwoordelijkheid van PAND-R zou weerhouden worden ten gevolge van de nietof de slechte uitvoering van de overeenkomst, zal het totaal der vergoedingen een bedrag van 10%
van het factuurbedrag niet overschrijden beperkt tot het gedeelte waarop de uitvoering betrekking
heeft.
8.3. PAND-R kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toerekenbare nalatigheden,
tekortkomingen, wanprestaties of onjuiste en /of onvolledige gegevensverstrekking door de
KLANT die de uitvoering van de overeenkomst of opdracht verhinderen, verminderen, vertragen of
onmogelijk maken.
8.4. PAND-R kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of onvoorzienbare schade.
8.5. Onverminderd het voorgaande, kan de aansprakelijkheid en het uitgekeerde schadebedrag door
PAND-R in geen geval verder gaan en hoger liggen dan het maximaal bedrag waarvoor PAND-R is
verzekerd.
8.6. In geen geval draagt PAND-R enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als architect of
aannemer indien werken op grond van haar advies of diensten worden uitgevoerd door een externe
partij. De KLANT blijft in dit geval als enige bouwheer aansprakelijk en eindverantwoordelijk.
8.7. Indien PAND-R door een derde wordt aangesproken in vergoeding van schade die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van diensten of goederen, is de
KLANT gehouden om PAND-R volledig te vrijwaren van elke schadevergoeding die PAND-R uit
diens hoofde aan deze derde dient te betalen.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1. PAND-R is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de KLANT
de verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
9.2. PAND-R heeft het recht om indien de KLANT – na een aangetekende ingebrekestelling – niet
tot betaling overgaat van de geleverde diensten of goederen of op een andere wijze de overeenkomst
niet uitvoert of de uitvoering onmogelijk maakt, om ofwel de gedwongen uitvoering van de
overeenkomst te vorderen, om ofwel de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In het laatste
geval is de KLANT aan PAND-R een schadevergoeding voor contractbreuk verschuldigd ten
bedrage van 10% van de contractprijs, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro en
onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1. PAND-R behoudt zich – zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn – de rechten voor
die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. PANDR heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan toegekomen kennis en
eigendomsrechten ook voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden over te dragen, voor
zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de KLANT wordt vrijgegeven.
10.2. PAND-R heeft het recht om, in haar communicatie naar (potentiële) klanten onder vorm van
foto’s, website, brochures, …, te verwijzen naar de aan de KLANT geleverde diensten en goederen.
De KLANT kan enkel naar (de overeenkomst met) PAND-R en de door haar geleverde diensten en
goederen PAND-R – Steenweg op Heindonk 66, 2801 Heffen – BTW BE0752.853.721 – T +32
494207696 – info@pandr.be verwijzen, na het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van PANDR

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud – verzekering – recht van terugvordering goederen

11.1. De geleende goederen blijven te allen tijde eigendom van PAND-R. De KLANT is niet
gerechtigd de geleende goederen op een ander adres dan het overeengekomen adres te brengen,
noch om deze goederen aan derden ter beschikking te stellen of onder te verhuren. Bij afwijking
hiervan behoudt PAND-R zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te
ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. KLANT kan in geen geval aanspraak maken op
een gedeeltelijke of de gehele uitvoering van de overeenkomst, noch op een (schade)bedrag.
11.2. De geleende goederen mogen in geen geval worden doorverkocht noch als betaalmiddel
worden gebruikt. De KLANT is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3. De KLANT dient alles in het werk te stellen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van PAND-R veilig te stellen.
11.4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop
willen uitoefenen of doen gelden, dan is de KLANT verplicht om PAND-R daarvan onmiddellijk op
de hoogte te stellen.
11.5. Voorts verplicht de KLANT zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan PAND-R ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is PAND-R de eerste begunstigde van de verzekeringsgelden. Voor
zoveel als nodig verbindt KLANT zich ertoe tegenover PAND-R om zijn volledige medewerking te
verlenen aan alles wat dat in dat kader nodig of wenselijk is.
11.6. Voor het geval PAND-R zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de KLANT
onvoorwaardelijk en uitdrukkelijke toestemming aan PAND-R en door PAND-R aan te wijzen
derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van PAND-R zich bevinden en deze
terug te nemen.
11.7. KLANT is niet bevoegd om het geleverde te gebruiken voor iets anders dan showmodellen
tenzij anders is overeengekomen.
11.8. KLANT is verplicht om zorg te dragen dat het geleverde in geleverde staat is na afloop van de
contractuele periode. Tijdens de huurperiode verwarmt KLANT de gemeubelde kamers en zorg
voor regelmatige verluchting. Mocht het geleverde goed zichtbare schade hebben dan is KLANT
verplicht deze schade te vergoeden voor het door PAND-R aangegeven billijke bedrag.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk
van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen exclusief berecht worden door de
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van PAND-R is
gelegen, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst, vrijwaring en
kort geding.

PAND-R – Steenweg op Heindonk 66, 2801 Heffen – BTW BE0752853721 – T +32 494207696 –

info@pandr.be

Laatst bijgewerkt op 02-07-2021